I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Steinerskolen Skjold i Bergen kommune.

Steinerskolen Skjold er tiltakshaver.
Og Arkitekter AS er utførende konsulent for planarbeidet.

Planområdet har adresse Harald Skjolds vei 32, i Rådal i Bergen kommune. Planområdet er på ca 35 daa.
I gjeldende kommuneplan er området satt av til bebyggelse og anlegg, i forslag til KPA 2018 til byfortettingssone, og i gjeldende reguleringsplan er det regulert til erverv og grønnstruktur.

Formålet med detaljreguleringen er å endre reguleringsformålet til dagens bruk, altså fra erverv til barnehage- og undervisningsformål, samt å sikre grøntområdene ved regulering. Det legges også til rette for en moderat utvidelse av bygningsmassen for å tilrettelegge bedre for undervisning.

Innspill og merknader sendes skriftlig til: Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@ogarkitekter.no, og merkes «Regulering Steinerskolen». Naboer og grunneiere varsles direkte.

Frist for merknader er satt til 23.08.2019.

Spørsmål angående dette varsel kan rettes til Og Arkitekter AS ved Terje Grøstad, tlf 975 54 391.