Gnr. 148, bnr. 20 mfl. Norheim. PlanID 5097. Jomfruvegen 95 mfl.

Varslet planavgrensning

HOLON Arkitektur AS varsler om at vi starter planlegging av en detaljregulering for Jomfrustranda på vegne av forslagsstiller JGH Eiendom AS. Arbeidet gjelder Jomfruvegen 95, 97 og 101, som delvis er industritomter, hvor vi nå vil bygge boliger. Eiendommer på sjøsiden av Jomfruvegen til og med 109 er tatt med for å regulere til dagens bruk.

Størsteparten av planområdet er i dag regulert til industri, men bolig helt i nord. Kommunen ser dette området i sammenheng med Norheim sentrum i områderegulering 5112, og er positive til at det omreguleres til bolig. Områdereguleringen vil gå parallelt med denne planen, og detaljreguleringen skal vise hvordan vi kan etablere boliger på godt vis. Det har så langt vært diskutert eneboliger, men byggehøyder og hvor tett det kan bygges blir en del av vurderingene i planarbeidet.

På denne siden finner du mer informasjon om initiativet, blant annet varslingsbrev, referat fra oppstartsmøtet og utkast til planprogram fra 2018 med ulike problemstillinger på eiendommene ut mot Karmsundet.

Merknader og innspill kan sendes til: HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen, eller post@holon.no. Vi vil videresende alle merknader til Karmøy kommune.

Planen skal gå parallelt med områdereguleringen for Norheim, hvor Jomfrustranda settes av til bolig. Det er derfor ikke krav til konsekvensutredning etter kommunens vurdering.

Vi ber om at forespørsler merkes med vår referanse «22134», og sendes innen 6. november 2022.
Lurer du på noe, kan du kontakte Odin Stafsnes hos HOLON, på odin@holon.no eller telefon 944 53 164.

Plan- og bygningsloven § 12-8 sier hvordan oppstart av planarbeid skal gjennomføres.