I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler HOLON Arkitektur AS på vegne av Sandved Utvikling AS oppstart av følgende reguleringsarbeid:

Plan 202117, Sandnes kommune. Gnr. 42 bnr. 526 m.fl.

Planområdet

Planområdet er til oppstarten av planprosessen avgrenset som vist ovenfor.

Planen kan til slutt bli mindre enn dette arealet, men den kan ikke bli større uten at vi varsler om utvidelse.

Planområdet ligger i Sandved. Varslingsområdet utgjør 18,2 daa. Planavgrensningen omfatter helt eller delvis gnr. 42 bnr. 1, 244, 525, 526, 527, 528 og 597.

Gjeldende planer

I kommuneplanens arealdel 2023–2038 er planområdet disponert til nåværende næringsvirksomhet i kategori 2, og åpner for næringsvirksomhet med middels arbeidsplass- og besøksintensitet og middels arealutnyttelse. Dette tilsier en utnyttelsesgrad på 60–140 %-BRA. Planen, med planID 202005, finnes på arealplaner.no/sandnes1108/arealplaner/721.

Planområdet ble regulert til forretning i 2012 og deretter bebygd – plan 2001330-01, detaljregulering for forretning, feltene F1 og F2, Sandved SA7. Denne planen finnes på arealplaner.no/sandnes1108/arealplaner/83.

Planinitiativet eller planarbeidet

Vi ønsker å fortette eksisterende næringsklynge som ligger strategisk plassert ved kollektivtrase og ved kobling til E39. Forretningsformålet vil da utvides og komplementeres med plasskrevende tjenesteyting og kontorer tilhørende disse virksomhetene. Høyden vil holde seg til opptil tre etasjer. Tiltaket er en god anledning til å gi området et løft, med økt grad av grønt og forbedring for gående gjennom og rundt området.

For mer informasjon se planinitativ, mulighetsstudie og stedsanalyse. Vi vil bemerke at det er gjort små endringer i planinitiativ og stedsanalyse etter oppstartsmøtet med kommunen.

Konsekvensutredning

Reguleringsplanen omfatter ingen tiltak som fanges opp av forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Informasjon og merknader

Planoppstart er også kunngjort på sandnes.kommune.no.

Hvis dere har kommentarer eller merknader til oppstarten av planarbeidet kan dere sende disse til:

post@holon.no, eller

HOLON Arkitektur, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen

med kopi av alle merknader til Sandnes kommune:

postmottak@sandnes.kommune.no, eller

Sandnes kommune, Byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Merk alle forespørsler med vår referanse «23029».

Frist for innsending av merknader er 14. desember 2023.

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller. Merknadene vil bli offentlig tilgjengelige i saksframstillingen til politisk førstegangsbehandling av planen.

Det blir i den videre saksbehandlingen også anledning til å uttale seg til selve planforslaget under offentlig ettersyn etter at utvalg for byutvikling har førstegangsbehandlet saken.

Lurer dere på noe, kan dere ta kontakt med Jan Espen Vik hos HOLON, enten på e-post janespen@holon.no, eller telefon 975 83 416.