Gnr. 28, bnr. 1040, Skeisvang videregående skole, Haugesund kommune

Vi vil varsle om reguleringsendring etter forenklet prosess for Skeisvang videregående skole i Haugesund kommune. Avgrensningen av planområdet fremgår av kartet over. Arbeidet gjelder først og fremst skolens tomt, men tilgrensende arealer i nordøst er tatt med for å regulere vegarealer slik de allerede er etablert.

HOLON utarbeider planen på vegne av forslagsstiller Rogaland fylkeskommune.

Planarbeidet

Skeisvang videregående skole er en offentlig videregående skole med 680 elever. Skolen tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama. Skolen ligger sentralt i Haugesund, ca. 1 km nord for sentrum. Like ved skolen ligger Djervhallen, Haugesund idrettspark og Skeisvatnet.

Tomten er allerede regulert til skole. Gjeldende plan er en eldre reguleringsplan fra 1957. Skoletomten er satt av til formålet A. Areal for offentlige bygninger (høgere skole), og kun 1 bestemmelse er tilknyttet området: § 3 Området skal være tomt for kommunale skoler.

Selv om tiltaket er i tråd med gjeldende plans formål og overordnede planer er det fra Haugesund kommunes side ytret ønske om at det fremmes planforslag som kan behandles etter forenklet prosess.

En ser for seg at omsøkte endring kan behandles gjennom forenklet prosess, da endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Endringene er først og fremst knyttet til en oppgradering av dagens skolebygg og utearealer. En tilstandsrapport fra 2017 viste at Skeisvang videregående skole er blant skolene i fylket med størst behov for renovering, da store deler av bygningsmassen ikke holder dagens krav til standard. Reguleringsendringen har til hensikt å legge til rette for muligheten til å renovere og bygge ut Skeisvang videregående skole, slik at skolen kan ivareta dagens krav til størrelse og kvalitet på undervisningstilbudet. Deler av skolebygget rives og erstattes av ny bebyggelse. Det legges også opp til å bygge på skolen enkelte steder. Skolen har ikke til hensikt å øke elevtallet. Endringen innebærer også at planen konverteres til gjeldende plan- og bygningslov fra 2008.

Endringene er detaljert omtalt i endringsbeskrivelsen. Endringsbeskrivelsen, gjeldende og forslag til nytt plankart, gjeldende og forslag til nye bestemmelser, samt øvrige dokumenter som følger reguleringsendringen er tilgjengelige for nedlasting på denne siden.

Informasjon og merknader

Merknader og innspill til reguleringsendringen merkes med «2022-9520 Skeisvang» og sendes til:

post@holon.no

eller

HOLON Bergen AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen

Naboer og gjenboere varsles digitalt, og kan gjerne komme med merknader og innspill direkte i den digitale løsningen.

Frist for å sende merknader og innspill er satt til 28. september 2023. 

Vi sender alle merknader og innspill som kommer inn til Haugesund kommune, og det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.

Spørsmål kan rettes til HOLON Bergen ved Kari Dalland på e-postadresse kari@holon.no, eller tlf. 55 300 600 / 975 44 210.