Plan 202315

Gnr. 39, bnr. 52 og 123, gnr. 40, bnr. 32 mfl. Sandnes kommune.

Vi vil varsle om at vi setter i gang en detaljregulering for Vågsgjerdveien 2, 4 og 6. Planområdet ligger i et kvartal i Vågsgjerd, som er avgrenset av Holbergs gate, Vågsgjerdveien, Gravarsveien og Gjesdalveien. De tre nordligste tomtene i dette kvartalet utgjør planområdet.

Planområdet

Vi begrenser planområdet slik, med veiene langs kvartalet i nord.

Planen kan til slutt bli mindre enn dette arealet, men den kan ikke bli større uten at vi varsler om utvidelse.

Planarbeidet

I kommunedelplanen for Sandnes sentrum er planområdet kombinert bebyggelse og anleggsformål – som åpner for bolig, næring, forretning og tjenesteyting – grønnstruktur med vassdrag, og veg. Det er ikke noen reguleringsplan på tomten fra før.

Vi ønsker å få til en sentrumsbebyggelse med kontorer, tjenesteyting og bolig i høyder mellom to og fire etasjer. Vi foreslår å renovere Vågsgjerdveien 4 og bygge nye bygg ved siden av, tilpasset størrelsen på nabobebyggelsen.

Sandnes kommune har sett gjennom og godtatt planinitiativet vårt. Dette kan man lese for å vite mer om hva vi ser for oss å få til, og hva som er gjort av justeringer siden oppstartsmøtet ble gjennomført.

HOLON Arkitektur AS lager planen på vegne av forslagsstiller Vågsgjerdveien 2 AS.

Informasjon og merknader

På denne siden er det mer informasjon i dokumentene til nedlasting.

Oppstarten er også kunngjort på nettsiden til Sandnes kommune sandnes.kommune.no.

Gjeldende kommunedelplan for Sandnes sentrum, planID 201712, finnes på arealplaner.no.

Kommunen har godkjent vurderingen om at det ikke er krav til konsekvensutredning, se avsnitt 7 i planinitiativet.

Hvis dere har kommentarer eller merknader til oppstarten av planarbeidet kan dere sende disse til:

post@holon.no, eller

HOLON, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen

Sandnes kommune ønsker også kopi av alle merknader:

postmottak@sandnes.kommune.no, eller

Sandnes kommune, Byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Merk alle forespørsler med vår referanse «22050» og skriv oss innen 13. november 2023.

Lurer dere på noe, kan dere ta kontakt med Odin Stafsnes hos HOLON, enten på e-post odin@holon.no, eller telefon 944 53 164.

Det blir i den videre saksbehandlingen også anledning til å uttale seg til selve planforslaget under offentlig ettersyn etter at utvalg for byutvikling har førstegangsbehandlet saken.  

Plan- og bygningsloven § 12-8 sier hvordan oppstart av reguleringsplanarbeid skal gjennomføres.