Detaljregulering for Høylandskvartalet, gnr. 111, bnr. 143 mfl., Sandnes, plan 202307

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsler Holon Arkitektur AS på vegne av Øster Huset AS oppstart av følgende reguleringsarbeid:

Plan 202307 Detaljregulering for Høylandskvartalet, Kvartalet Elveplassen-Gjesdalveien-Holbergs gate-Høylandsgata, Sentrum.

Planområdet

Planområdet ligger i Sandnes sentrum og er i dag hovedsakelig uregulert. I sør avgrenses området til og med Holbergs gate, i øst avgrenses området til og med Gjesdalveien, mens i nord og vest avgrenses til midtlinje vei. Varslingsområdet utgjør 9700/9,7 m2/daa. Planavgrensningen omfatter gnr. 111 bnr. 143 mfl.

Gjeldende planer

I kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035 er planområdet disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål – som åpner for bolig (maks 50%), næring, forretning og tjenesteyting, samt grønnstruktur med vassdrag. Området berøres av en rekke temakart.

Planinitiativ

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av Høylandskvartalet, med etablering av boligbebyggelse og forretning. Et fåtall hus skal rives/flyttes, mens det i hovedsak legges opp til fortetting blant eksisterende bebyggelse og lav blokkbebyggelse i senter av kvartalet. Det legges opp til en variasjon av typologi og størrelser. Forretningslokaler legges mot Elveplassen. Bebyggelsen trappes ned mot randsonene, slik at den i større grad vil harmonere med eksisterende bebyggelse. Byggehøyder vil variere og det er anslått omtrentlige 36 nye boenheter. Antall enheter og endelig utnyttelse avklares i planarbeidet.

Aktuelle problemstillinger i planarbeidet vil blant annet være gå- og sykkelvennlige forbindelser, kulturmiljø, støy- og luftkvalitet, flom og stormflo, samspill mellom ny- og eksisterende bebyggelse og grunnforhold.

Konsekvensutredning

Reguleringsplanen omfatter ingen tiltak som fanges opp av forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Merknader og innspill sendes til: HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen, eller svar i Altinn, eller send e-post: post@holon.no, merkes «22083». Merknader og innspill sendes med kopi til Sandnes kommune, Byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for merknader er satt til 20. november 2023.

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller. Merknadene vil bli offentlig tilgjengelige i saksframstillingen til politisk 1.gangsbehandling av planen. Det blir i den videre saksbehandlingen også anledning til å uttale seg til selve planforslaget under offentlig ettersyn etter at utvalg for byutvikling har 1. gangsbehandlet saken.  

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Spørsmål kan rettes til Aslaug Sæther på e-post aslaug@holon.no eller tlf. 41506870.