«Skolelysningen» er HOLON Arkitekturs konkurranseforslag til ny videregående skole i Leirvik på Stord.

 

Byggetrinn en

Skolebygningen ligger øverst i en skråning som et kunnskapens Akropolis. Den strekker seg ut mot tilkomsten og hever seg beskyttende over inngangen til skolens hjerte – det første en besøkende møter. Bygningen favner adkomsttorg, atrium og skolegårdene inn under furutrærne.

Byggetrinn to

Byggetrinn to tenkes organisert som et speilbilde av byggetrinn en. En fløy i to plan tilknyttes hjertet og det sentrale krysningspunktet, mens to lavere plan speiler hallbygget og danner rammen rundt et nytt sydvendt tun. Disse to planene senkes inn i terrenget der det i dag er en brutal skjæring mot nabobebyggelsen. BT 2 knytter slik skolen nærmere dalføret ned til Lervik sentrum. Samtidig opprettholdes synlighet, utsikt og tilknytning for skolens hjerte og byggetrinn 1.

Skolens hjerte er kantinen med spiseplasser, sosiale soner, vrimleareal, bibliotek og kjøkken.

Her møtes elever fra de ulike linjene, lærere og besøkende før, under og etter skoletid, på vei til timer, i pauser, som studerende, til bords med eller uten mat. I kantine eller bibliotek venter en på buss, venner, bil eller oppholdsvær.

Det dobbelthøye rommet med mezzanin og åpen trappeløsning ligger som en oppvarmet del av atriet og skyggehagen. Kantine og atrium styrker hverandre romlig og aktivitetsmessig, innerommet blir et opplevd uterom, og dagens og årets gang følges kontinuerlig.

Det store glassarealet ligger optimalt med hensyn til behov for solskjerming. Det er ikke
behov for solskjerming i skoletiden.

Fra gangarealer og sosiale soner er det utsyn til og igjennom skyggehagen til skolens hjerte. Hagen har lune uteoppholdsplasser og snarveier mellom kantine og baser. Skolens sosiale flate utvides og opplevelsen av å vandre i korridorer unngås.

Konseptet har A-form med «spissen» og den minst aktive sonen vendt mot nord og en kolle. Slik ledes bevegelse med gange/sykkel fra nord og øst forbi bygget uten at det fremstår som en stengsel opplevelsesmessig og visuelt.

Det løftede skråbygget peker ut mot rundkjøringen i riksveien. Ferdsel her vil åpenbare byggets ulike volumer og atrie. Inngangspartiet og tilkomst fra nord, sør, vest eller øst snakker sammen.

Fotomontasjen viser hvordan utearealene for verkstedene rammes fint inn av en kolle og vegetasjon og slik danner et grønt, lunt rom med sol ved takoverdekkede utefunksjoner.

Det skrå volumet forholder seg også dynamisk og romdannende til skolefunksjoner på den andre siden av veien, til veien og kollen i øst med høye furutrær. Det skapes en grønn og åpen og urban kontekst ved adkomsten til Lervik sentrum.

Denne konteksten vil oppleves også fra tilkomst, skolegård og overliggende etasjer. I tillegg vil traverskranen til Kverner, boreplattformer og fjelltoppene i Sunnhordalandsbassenget skimtes. På illustrasjonen ser vi nærmest Trollevassnibba i Sveio og lengst ute Grohorga i Vindafjord foran Etnefjellene.

Når byggetrinn to er etablert fremstår skoleanlegget komplett, med et favnende tun på begge sider av et tydelig, utkragende felles adkomstvolum.