Reguleringsplan for Vatletun ble vedtatt i Voss kommune tidligere i høst. Skoleanlegget på Vatletun ble bygd som videregående skole på 60-tallet, og består av fire bygg. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnære boliger på den tidligere skoletomten. Det er lagt opp til at to av byggene beholdes. Internatet og undervisningsbygget skal bygges om og tilpasses boligformål. Gymsalen og en garasje rives og erstattes av et nytt leilighetsbygg, med parkeringsgarasje under bakken for alle boligene i planen. Til sammen åpnes det for 85 nye boliger i planområdet. Arealene mellom bygningene skal opparbeides til lekeplasser, grøntområder og andre oppholds- og gangområder.

Holon Bergen er stolte av å ha utarbeidet en robust og fremtidsrettet reguleringsplan for sentrumsboliger på Voss. Planforslaget fikk gode tilbakemeldinger i høringsrunden, og vi gleder oss til å starte prosjekteringen av boliger som innfrir forventningene til Voss kommune, nabolaget og de offentlige instansene.

Fylkesmannen i Vestland:

Omsynet til barn og unge sine oppvekstvilkår har vore prioritert i planprosessen i samsvar med plan- og bygningslova § 1-1. Dette kjem til uttrykk i dei ulike plandokumenta, og vi er samde i og særs godt nøgde med korleis ein vil utforme og sikre eit større og samanhengande leike- og uteopphaldsareal tilgjengeleg for alle. Vi ser at kommunen har arbeidd godt med utforming av både omgjevnader og bygningar. Gjennom planprosessen har ein kome fram til at leilegheiter som bustadtype vil gje området eit meir stabilt bustadmiljø (…)

Hordaland fylkeskommune:

Det er positivt at mykje av eksisterande busetnad har verte tatt i bruk, og transformert til bustader. I eit klimaperspektiv, har ombygging framfør nybygg eit betre energirekneskap. Det er sikra gode areal til leik- og grøntområde, med mulighet for passasje mellom bygga. (…) Om ein sikrar god kvalitet i utforminga gjennom føresegner og i byggefasen, kan Vatletun kunne verte eit førebildeprosjekt på transformasjon av eksisterande busetnad, i eit tett bebygga område.