Varsel om reguleringsendring

Kikhaugen, gbnr. 15/457, Askøy kommune.

PlanID 145.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring for Kikhaugen, gbnr. 15/457, Askøy kommune. PlanID 145. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Reguleringsendringen omfatter endringer av utnyttelsesgrad, regulerte murer, geometri for vei og avkjørsler. Forslagsstiller er Kikhaugen AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Formålet med reguleringsendringen er justere reguleringsplan 145. Endringene kommer etter prosjektering av nye boliger og tomter, samt behov for justeringer av regulerte veier. Endringene fremgår i vedlagte plankart og bestemmelser. Endringene gjøres ved å lage nytt reguleringsplankart for deler av plan 145, og å endre reguelringsplanbestemmelsene i henhold til dette. Alle endringer er gjort etter Plan og bygningsloven av 2008, og en del endringer omfatter kun feltbenevnelser.

Bakgrunnen for reguleringsendringen er å gi en bedre tomter, hensiktsmessig plassering av boliger og avkjørsler, samt å regulere avkjørsel i samsvar med bygget situasjon

Følgende endringer er gjort i plankartet:

 • Boligformål BK1 er endret til Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1 med utnyttelsesgrad %BYA = 30 %.
 • Del av boligformål BF2 og felles veg er endret til Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS2 med utnyttelsesgrad %BYA = 40 %.
 • Del av boligformål BF2, hele BF3, BF4 og BF5 er endret til Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-26 med utnyttelsesgrad %BYA = 25-30 %.
 • Del av boligformål BF6 og avkjørsel er endret til Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS3.
 • Det er avsatt arealer til renovasjonsanlegg f_BRE1-3.
 • Fellesareal FA1 er endret til Uteoppholdsareal BUT.
 • Lekeplass FL3 er endret til Lekeplass BLK1
 • Lekeplass FL4 er endet til Lekeplass BLK2.
 • Kjøreveg og fortau er endret til Veg SV1-5, Kjøreveg SKV1-5 og fortau SF1-6
 • Gangveg er endret til Gangveg/gangareal/gågate SGG1-3
 • Alle veger og fortau har fått annen veggrunn (SVG1-31), og noen veger er justert noe.
 • Byggegrenser langs justerte veier er noe endret.
 • Regulerte støttemurer er lagt til på BFS2, BFS4, BFS6, BFS7 og BFS9.
 • Det er regulert avkjørselspil til alle boligtomter.
 • Planerings- og byggehøyder er regulert for konsentrert småhusbebyggelse.
 • Planeringshøyde på alle tomter for frittligende småhusbebyggelse.
 • Regulert høyde på alle veger.
 • Illustrasjoner av planlagt bebyggelse er tatt ut av plankart.

Følgende endringer er gjort i planbestemmelsene:

§ 1 GENERELT

 • Strøket og lagt til feltnavn og -nummer. Endret tekst.

§2 FELLES BESTEMMELSER

 • Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 3 BYGGEOMRÅDER

 • Strøket utgåtte feltnavn og -nummer. Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

 • Nye bestemmelser for formålene BKS, BFS, BRE, BUT og BLK. Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 5 OFF. TRAFIKKOMRÅDER

 • Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

 • Nye bestemmelser for formålene SKV, SV, SF, SGG og SVG, samt frisikt i avkjørsler. Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 7 SPESIALOMRÅDER

 • Endret nummerering. Endret nummerering til Askøy kommune mal.

§ 8 HENSYNSSONER

 • Ny bestemmelse for hensynssone frisikt.

§ 6 FELLESOMRÅDER

 • Endret nummerering til Askøy kommune mal.

Avgrensningen av planområdet fremgår av vedlagte forslag til nytt plankart. Alle dokumenter er også tilgjengelig på vår nettside www.holon.no/kunngjoringer/

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: bergen@holon.no, og merkes «20009, Kikhaugen». 

Frist for merknader er satt til 31. juli 2020. 

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Askøy kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.