Gnr. 38, bnr. 23 mfl., Stavanger kommune. Plan-ID 2818.

HOLON Arkitektur AS, på vegne av forslagsstiller Middelthon Rental Homes AS, gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at planlegging av detaljregulering for Madlastokken 12-18 blir satt i gang. Arbeidet gjelder først og fremst Madlastokken 12-18, mens øvrige områder er tatt med for å få planen til å passe godt sammen med eksisterende planer, bebyggelse og omgivelser. Planen skal utrede potensialet for å etablere boligbebyggelse på tomten.

Planområdet

Planens avgrensning vises i kartet over, og i oversiktskart. Planen kan til slutt bli mindre enn dette arealet, men den kan ikke bli større uten at vi varsler om utvidelse.

Planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg på tomten. Det er primært tenkt at boligene skal være utleieboliger, noe det er et stort behov for i området. Planarbeidet skal også vurdere om deler av bebyggelsen, primært sør på tomten, kan tilrettelegges for utleie til offentlig eller privat tjenesteyting, som legekontor, tannlegekontor eller lignende. Planarbeidet legger opp til at eksisterende bygninger i planområdet, som til dels er gamle og slitte, rives.

Det er en målsetning om å bygge boliger og utearealer med høy kvalitet. Varierende boligstørrelser- og typer vil bidra til en bred målgruppe, noe som er positivt for bomiljøet. Det skal legges opp til deleløsninger og fellesarealer, og på utearealene legges det opp til nyttevekster i tillegg til gode leke- og oppholdssoner for alle aldersgrupper. Utearealene vil komme både nye beboere og beboere i Solbakken terrasse til gode. Det planlegges en gangforbindelse gjennom området, som vil være tilgjengelig for offentligheten, og som vil bli en ny snarvei til Madlakrossen og Madla Amfi. Tiltak i planen har som mål å bidra til å heve kvaliteten i hele nærområdet.

Det har vært avholdt oppstartsmøte med Stavanger kommune, og de anbefaler oppstart av planarbeidet.

Informasjon

I gjeldende kommuneplan og i forslag til ny kommuneplan er området avsatt til boligbebyggelse. Foreslått planavgrensning overlapper med 3 gjeldende reguleringsplaner, med plan-id 1867, 940 og 829. Disse finner dere her: https://kommunekart.com/klient/stavanger/planer

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Merknader

Merknader eller innspill som kan være relevante for planarbeidet kan sendes til oss innen 27.01.2023. For berørte grunneiere er merknadsfristen utvidet til 03.02.2023. Vi ber om at alle forespørsler merkes med vår referanse 22035, og sendes til:

post@holon.no eller HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2a, 5004 Bergen.

Vi vil sende kopi av alle merknader til Stavanger kommune.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Kari Dalland hos HOLON Arkitektur AS, enten på e-post kari@holon.no, eller på telefon 975 44 210.