Varsel om reguleringsendring for del av Øyjordneset industripark gnr. 16, bnr. 284, Sørreisa kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring for del av Øyjordneset industripark gnr. 16, bnr. 284, Sørreisa kommune. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Reguleringsendringen omfatter endringer av formål og utnyttelse for eiendommen 16/284 m.fl.. Forslagsstiller er Øyjordneset industripark. Utførende konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur AS.

Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for næring og arealer for forsvaret. Alle endringer er gjort etter Plan og bygningsloven av 2008.

Følgende endringer er gjort i plankartet:

– Industri er endret til Næringsbebyggelse og Kombinerte militærformål.

– Offentlig veg er regulert frem til offentlig kai fra sør.

Følgende endringer er gjort i planbestemmelsene:

Byggehøyder:

– «… inntil 3 normaletasjer eller bygning i 1 etg. med innvendig frihøde 10 meter pluss nødvendig konstruksjonshøyde.» endret til «… inntil 3 etasjer, eller maks byggehøyde 12 m. Inntil 20 % av konstruksjonen kan oppføres med maks byggehøyde 18 m.»

– Bestemmelsene er ellers tilpasset forslag til ny reguleringsplan.

Avgrensningen av planområdet fremgår av forslag til nytt plankart.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: HOLON Arkitektur AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: bergen@holon.no, og merkes «22024, Øyjordneset». 

Frist for merknader er satt til 29.04.2022.

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Sørreisa kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.

Spørsmål kan rettes til HOLON ved Jan Espen Vik på e-postadresse janespen@holon.no, eller tlf. 55 300 600 / 97 58 34 16.