Varsel om reguleringsendring tomtegrenser, gnr. 5, bnr. 722, Askøy kommune. PlanID 14.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring tomtegrenser, gnr. 5, bnr. 722, Askøy kommune. PlanID 14. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Reguleringsendringen gjelder justeringer av tomtegrenser mellom fire boligtomter i Storskarvegen. Forslagsstiller er Høye Eiendom AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Formålet med reguleringsendringen er justere regulerte eiendomsgrenser i Plan 14. Endringene fremgår i vedlagte plankart. Justeringen av eiendomsgrenser gjøres ved å lage nytt reguleringsplankart for deler av plan 14, og å endre reguelringsplanbestemmelsene i henhold til dette.

Bakgrunnen for reguleringsendringen er å gi en bedre tomtestruktur mellom de fire tomtene og tilpasning til planlagte boliger for skrånende terreng.

Følgende endringer er gjort i plankartet:

  • Boligformål B endret til Boligbebyggelse – frittliggende boligbebyggelse BFS4-BFS8.
  • Regulerte eiendomsgrenser er tatt ut og erstattes med formålsgrenser mellom formålene BFS4-BFS8.
  • Lagt til egenskaper for utnyttelse (%BYA) og maksimal byggehøyde (k+m,d).
  • Regulert avkjørsel og garasje endret til BFS4 og BFS8.
  • Justert avkjørselspiler i f_SV1.

Følgende endringer er gjort i planbestemmelsene:

C. BOLIGBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE BOLIGBEBYGGELSE § 8,

  • a) BFS1, BFS2 og BFS3 à BFS1-7
  • nye punkt e) til i)

F. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 11,

  • a) BFS3 à BFS3-7

I. REKKEFØLGEKRAV § 34,

  • a) BFS3 à BFS1-BFS7

Avgrensningen av planområdet fremgår av plankartet.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: bergen@holon.no, og merkes «190490, Storskarvegen». 

Frist for merknader er satt til 31. januar 2020. 

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Askøy kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Spørsmål kan rettes til Holon Bergen ved Jan Espen Vik på e-postadresse janespen@holon.no, eller tlf. 55 30 06 00.