Varsel om oppstart av detaljregulering av Djupevasskvæven gnr. 63, bnr. 7, Øvstebødalen, Gjesdal kommune, planid 202202

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering av Djupevasskvæven gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202

Forslagsstiller er Stavanger turistforening. Utførende konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en turistforeningshytte med fritids- og turistformål samt turdrag, vassdrag og friområde. Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og planområdet er regulert i en eldre reguleringsplan vedtatt i 1991, Planid 19910006. Området er i gjeldende plan avsatt til fritidsbebyggelse. Ny detaljreguleringsplan når den er vedtatt, vil erstatte gjeldende plan.

Planarbeidet vil omfatte endringer av formål og utnyttelse for eiendommen (ca 6,9 daa) og innebærer en formålsendring for å sikre at bebyggelsen ikke kan benyttes som privat fritidseiendom, samt sikre naturarealer langs vassdragene og på eiendommens høyeste arealer. Planarbeidet omfatter også utnyttingsgrad, og tilpasninger av byggehøyder og form på ny bebyggelse for den planlagte turistforeningshytten.

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Avgrensningen av planområdet fremgår av vedlagt kart. Det skal gjennomføres en oppmåling av grensene, og planområdet vil om nødvendig reduseres i henhold til de oppmålte grensene før et vedtak.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: HOLON Arkitektur AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller post@holon.no, og merkes «2021-593».

Gjesdal kommune ønsker kopi av alle merknader: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller postmottak@gjesdal.kommune.no 

Frist for merknader er satt til 19. august 2022. 

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Gjesdal kommune for saksbehandling. Spørsmål kan rettes til HOLON Arkitektur ved Jan Espen Vik på janespen@holon.no.

Plan- og bygningsloven § 12-8 sier hvordan oppstart av reguleringsplanarbeid skal gjennomføres.