Detaljregulering for Elvebredden Gnr. 7, bnr. 281 mfl., Ålgård. PlanID 202201. Sandnesveien 38.

Vi vil varsle dere om at vi starter planlegging av en detaljregulering for Elvebredden. Arbeidet gjelder først og fremst Sandnesveien 38, mens andre områder rundt er tatt med for å få planen til å passe godt sammen med eksisterende planer og bebyggelse. Her ønsker vi å utvide sentrum med butikker, svømmehall, boliger og mer.

Planarbeidet

Grunnen for planen er at områdereguleringen som ble vedtatt for Ålgård sentrum i 2015 krever at området blir detaljregulert. Den gang ble Sandnesveien 38 regulert til boliger. Dette ønsker vi å endre til en blanding av forretning, eventuell offentlig/privat tjenesteyting, idrettsanlegg (svømmehall) og annen nærings- og boligbebyggelse. Detaljreguleringen skal vise hvordan vi kan gjennomføre dette på godt vis. Byggehøyder og hvor tett det kan bygges blir en del av vurderingene i planarbeidet.

Gjesdal kommune har sett gjennom og godtatt planinitiativet vårt. Dette kan dere lese for å vite mer om hva vi ser for oss å få til på eiendommen nord for Figgjo.

HOLON Arkitektur AS lager planen på vegne av forslagsstiller Jædergården AS.

Informasjon og merknader

Gjeldende reguleringsplan for Ålgård sentrum, planID 201206 finnes på arealplaner.no

Det er ikke krav til konsekvensutredning etter kommunens vurdering.

Hvis dere har kommentarer eller merknader til oppstarten av planarbeidet kan dere sende dette til:

HOLON, Kanalveien 11, 5068 Bergen,

eller post@holon.no

Gjesdal kommune ønsker også kopi av alle merknader:

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård,

eller postmottak@gjesdal.kommune.no

Merk alle forespørsler med vår referanse «2020-549» og skriv oss innen 30.06.2022.

Lurer dere på noe, kan dere ta kontakt med Odin Stafsnes hos HOLON Arkitektur, enten på e-post odin@holon.no, eller telefon 944 53 164.

Det blir i den videre saksbehandlingen også anledning til å uttale seg til selve planforslaget under offentlig ettersyn etter at formannskapet har førstegangsbehandlet saken.  

Plan- og bygningsloven § 12-8 sier hvordan oppstart av reguleringsplanarbeid skal gjennomføres.