Gnr. 69, bnr. 203 og 496, Sandnes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering for Plan 202308 Roald Amundsens gate 113, Gnr./bnr. 69/203 og 496, Sandnes kommune.

Forslagsstiller er Planum eiendom AS. Utførende konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Eksisterende bebyggelse planlegges å erstattes med punkthus og rekkehus. Det er tenkt et større felles uteoppholdsareal sentralt på tomten. Gangveger skal kobles til omkringliggende eksisterende gangvegnett. Det er anslått omtrentlig 58 boenheter. Antall enheter og endelig utnyttelse avklares i planarbeidet.

Planområdet er avsatt til bolig og park i kommuneplanens arealdel og berøres av flere temakart og hensynssoner. Store deler av planområdet inngår i eldre reguleringsplan for et område ved Luravika (PlanID: 5801). Gjeldende reguleringsplan har arealformål industri. Planområdet inngår også i andre sentrale reguleringsplaner.

Aktuelle problemstillinger i planarbeidet vil blant annet være stedstilpasning, bussvei, kobling mot VA, adkomst, renovasjonsløsning, grunnforhold, støy og naturmangfold.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale.

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Foreløpige illustrasjoner, planinitiativ, referat fra oppstartsmøte med Sandnes kommune og andre dokumenter kan lastes ned her og er også kunngjort på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen, eller svar i Altinn, eller send e-post: post@holon.no, merkes «22143». Merknader og innspill sendes med kopi til Sandnes kommune, Byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for merknader er satt til 22. august 2023. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by og samfunnsutvikling og kommunestyret. Spørsmål kan rettes til Aslaug Sæther på e-post aslaug@holon.no eller tlf. 415 06 870. En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.