Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gbnr. 8/35 m.fl., Lio, Lønvarden, Askøy kommune.

Forslagsstiller er Løn-Bo AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Planområdet

Planområdet ligger sør for Lønvarden i Askøy kommune. Området ligger i kort avstand fra hovedvegsystem med fylkesveg (Ravnangervegen) og Strusshamnvegen, samt utbyggingen på Gunnlafjellet. Området ligger i kjøreavstand fra Kleppestø senter. Planlagt tiltak ligger rett vest for Strusshamnvatnet.

Formål med planarbeidet

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boliger i tråd med overordnede planer. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser mulig utnyttelse med rekkehus, tomannsboliger og firemannsboliger.

Det er et mål å plassere boligene så langt fra hovedvegssystemet som mulig på grunn av støy. Infrastruktur og internveger skal planlegges slik at en oppnår tilfredsstillende adkomster til boligene samt gode uteareal, lys og solforhold. Endelig utnyttelse, antall boliger og boligtyper/størrelser avklares i planarbeidet.

Gjeldende reguleringsplan for området viser to tilkomster til planområdet. Skisseprosjektet har ikke gjort bruk av den nordre tilkomst. Eksisterende bolig innenfor området foreslås regulert i tråd med dagens situasjon. Avgrensingen av planområdet går frem av vedlagte kart og er avklart med Askøy kommune. Området er avsatt til fremtidig bolig i kommuneplanens arealdel. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter gjeldende forskrift.  

Informasjon og merknader

Merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes til: Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@holon.no

Merk alle forespørsler med vår referanse «20046».Frist for merknader er satt til 01.08.2021

Alle mottatte merknader blir vurdert og lagt ved innsendingen til Askøy kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.

Spørsmål kan rettes til Holon Bergen AS ved Aslaug Sæther på e-post aslaug@holon.no, eller tlf. 415 06 870.