I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 forelegges søknad om endring for Skarpenesfjellet, gnr. 6, bnr. 1201 m.fl.l., Askøy kommune, PlanID 211, for å innhente uttale til den omsøkte endringen. Reguleringsendringen er vurdert til å kunne behandles etter forenkla prosess.

Forslagsstiller er OBOS Block Watne AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Skarpaneset er regulert til boligformål med tilhørende infrastruktur. For å kunne realisere planlagte veger og bebyggelse etter intensjonen i gjeldende reguleringsplan, er det behov for mindre justeringer. Bygningsmyndighetene anbefalte i forhåndskonferansen (21.09.21) at de ønskede endringene avklares gjennom reguleringsendring. En ser for seg at omsøkte endring kan behandles gjennom forenkla prosess, da endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Planområdet ligger på Skarpaneset nordøst for Florvåg i Askøy kommune. Endringene er først og fremst knyttet til forbedring av renovasjonsløsning i tråd med dagens standard, mindre utvidelser av annen veggrunn, frisiktsoner, mindre justeringer av planeringshøyder, samt noen små formålsendringer. Terrengtilpasninger og sikringstiltak er planlagt etter intensjonen i gjeldende bestemmelser, men etter anbefaling fra kommunen er det foretatt en tilpasning av plankart og bestemmelser for å tydeliggjøre tiltakene. Endringen omfatter også en mindre justering av påslag (2,6 meter kortere tunnel) for østsiden av tunnelen

Gjeldende reguleringsplan er utarbeidet etter plan- og bygningsloven fra 1985, og endringen innebærer også at planen konverteres til gjeldende plan- og bygningslov fra 2008. Det sørlige feltet for frittliggende boliger (deler av FS1 i gjeldende plan) medtas ikke i endringen.

Endringene er detaljert omtalt i beskrivelse. I tillegg er gjeldende plankart, forslag til nytt plankart, gjeldende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser, illustrasjon av tunnel samt vegtegninger og situasjonsplan lagt ut på hjemmesiden her.

Avgrensningen av planområdet fremgår av forslag til nytt plankart.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: bergen@holon.no, og merkes «190470 Skarpaneset». 

Frist for merknader er satt til 18. mars 2022. 

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Askøy kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Spørsmål kan rettes til Holon Bergen ved Aslaug Sæther på e-postadresse aslaug@holon.no, eller tlf. 55 300 600 / 415 06 870.