Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 116, gnr. 212 m.fl., Sandsliåsen sør, Bergen kommune.

Reguleringsplan

Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som viser bruk, vern og utforming av areal. Ein reguleringsplan fastsett framtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak, eller utviding av eksisterande tiltak.

Forslagsstiller og konsulent

Forslagsstiller er Sandsliåsen 59 AS (Selvaag bolig AS). Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Planområdet

Planområdet ligger i Sandsliåsen i Ytrebygda bydel. Arealet består i dag av et næringsbygg med parkeringsplass, og noe kuppert areal mot vest med furuskog. Mot vest grenser området mot Håvardstunvatnet, i sør mot småhusbebyggelse og mot øst til Quality Hotel Edvard Grieg og noe annen næringsbebyggelse. Mot nord grenser planområdet til et nylig regulert areal for boligblokker, pt. består området av næringsbygg og parkering.

Nærmere angitt plassering og avgrensningen av planområdet fremgår av vedlagte oversiktskart.

Formålet med reguleringplanen

Formålet med reguleringsplanen er å regulerte eiendommen til boligformål. Foreløpige skisser foreslår en bebyggelse som avtrapper seg fra nord mot sør, og tilpasses den regulerte boligbebyggelsen i nord og småhusbebyggelsen i sør. Det legges ikke opp til at bebyggelsen kommer nærmere Håvardtunvatnet enn dagens næringsbygg. Tverrsnittet for Sandsliåsen videreføres likt som i tilgrensende plan i nord.

Merknader til oppstartsvarselet

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: bergen@holon.no, og merkes «170910, Sandsliåsen sør». 

Frist for merknader er satt til 24. august 2020. 

Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.