Varsel om reguleringsendring for Gbnr 15/346, 391 m.fl. – Solhaugen, Askøy kommune. PlanID 393.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om reguleringsendring for Gbnr 15/346, 391 m.fl. – Solhaugen, Askøy kommune. PlanID 393. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Reguleringsendringen omfatter endringer av tomtegrenser, murer mm.

Forslagsstiller er Ravnanger Gruppen AS. Utførende konsulent for planarbeidet er Holon Bergen AS.

Formålet med reguleringsendringen er justere reguleringsplan 393. Endringene kommer etter prosjektering av nye boliger og tomter. Endringene fremgår i vedlagte plankart og bestemmelser. Endringene gjøres ved å lage nytt reguleringsplankart for plan 393, og å endre reguleringsplanbestemmelsene i henhold til dette.

Endringene vil ikke gå utover hovedrammene i planen. De foreslåtte endringene vil heller ikke påvirke gjennomføringen av planen ellers. Det foreslås kun mindre justeringer av formålsgrenser, navn på formål og avkjørselspiler samt regulerte murer. I tillegg reguleres eiendomsgrenser som skal oppheves og endret eiendomsgrenser for to tomter. Endringene berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til:

Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen

eller e-post: bergen@holon.no

Merknadene merkes «20009, Solhaugen». 

Frist for merknader er satt til 22. oktober 2021.