I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering i Laksevåg, gnr. 149, bnr. 4 mfl., Simonsviken næringspark. Forslagsstiller er Simonsviken næringspark AS. Utførende konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:

  • Industri/næring/kontor/tjenesteyting/plasskrevende varehandel.
  • Ivareta og videreutvikle dagens virksomheter innenfor eksisterende anlegg og bygninger og uten vesentlige endringer av bilbruk.
  • 3000 m2 nytt næringsareal/lagerbygg (egen pågående byggesak parallelt med plan for å sikre rask støy og støvskjerming av massebehandling som i dag foregår utendørs).
  • Regulere godkjent dypvannskai.
  • Omorganisering av logistikk-/trafikkmønster.

Planområdet inngår i en eldre reguleringsplan for gnr. 149 og gnr. 150, Nygård – Nygårdsvik – Gledesnes, regulerings- og bebyggelsesplan, vedtatt i 1964. I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til industriområde. Ny detaljreguleringsplan – når den er vedtatt, vil erstatte gjeldende plan.

Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. Tema som skal konsekvensutredes er naturmiljø og forurensning.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til: HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 Bergen, eller post@holon.no, og merkes «161170».

Frist for merknader er satt til 27. oktober 2022.

Det ble avholdt informasjonsmøte for naboer i Simonsviken Næringspark tirsdag 27. september kl. 18 – 20 i kantinen ved siden av Nr1 Fitness.