Varsel om reguleringsendring

I henhold til plan- og bygningsloven §12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendring for Bergenhus, gnr. 166, gnr. 1156, Hansagårdene, Bergen kommune. Reguleringsendringen kan behandles som en forenklet prosess, dersom ikke merknader til saken tilsier annet.

Forslagsstiller er Hansagårdene Eiendom AS. Utførende konsulent for planarbeidet er HOLON Bergen AS.

Planområdet

Planområdet ligger i Hansaparken i Kalfaret i Bergen kommune.

Planområdet omfatter felt B3, B5, B6 og G2 i gjeldende reguleringsplan, og plangrensen følger formålsgrensen for disse feltene.

Formål med reguleringsendringen

Endringen av arealformål, handler i utgangspunktet om å tilrettelegge for at det skal tillates undervisning innenfor feltene B3 og B5, i tillegg til formålene forretning, kontor og bevertning, som allerede tillates i gjeldende reguleringsplan. Det er ikke ønskelig å videreføre formålet bolig, som foreslås tatt bort. Undervisningsdelen skal benyttes av Høyskolen i Kristiania som holder til i Hansaparken i dag.

Informasjon og merknader

På vår hjemmeside finner du plankart, bestemmelser og planbeskrivelse: https://holon.no/kunngjoringer/

Merknader til reguleringsendringen kan sendes til:

Holon Bergen AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: post@holon.no

Merk alle forespørsler med vår referanse «180400».

Frist for merknader er satt til 29.08.2021